« Powrót
Czym jest umowa o zrzeczenie się dziedziczenia?

Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia jest umową zawieraną pomiędzy przyszłym spadkodawcą (np. ojcem) a osobą należącą do kręgu jego spadkobierców ustawowych (np. synem) i ma za przedmiot przyszły spadek, który przypadłby zrzekającemu się (synowi) na podstawie ustawy tj. zasad ogólnych dziedziczenia. Aktualne przepisy spadkowe nie przewidują możliwości zrzeczenia się spadku bądź udziału w nim na korzyść innego … Czytaj dalej Publikacje

Czy rodzic może żądać alimentów od swojego pełnoletniego dziecka?

W zakresie obowiązku alimentacyjnego dzieci względem rodziców, zobowiązanym w pierwszej kolejności jest żona ojca lub mąż matki lub małżonek rozwiedziony. Obowiązek jednego małżonka do dostarczania środków utrzymania drugiemu małżonkowi po rozwiązaniu lub unieważnieniu małżeństwa albo po orzeczeniu separacji wyprzedza obowiązek alimentacyjny innych krewnych – w tym dzieci – tego małżonka. Z powyższego wynika, że jeśli … Czytaj dalej Publikacje

Wykonywanie pracy pomimo ustania umowy?

W praktyce nie brakuje przypadków, kiedy strony zawarły umowę o pracę na czas określony, ale po upływie tego czasu pracownik nadal świadczy pracę. W takiej sytuacji może nasunąć się pytanie, czy pracodawca ma obowiązek wypłaty wynagrodzenia, dodatku za nadgodziny i godziny nocne? Czy umowę o pracę można zawrzeć ustnie? Na wyżej postawione pytania należy odpowiedzieć … Czytaj dalej Publikacje

Znak towarowy – czym jest i jak go chronić?

Zgodnie z art. 120 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej (dalej: p.w.p.), znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które da się przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Na pierwszy plan tej definicji wysuwa się wyobrażenie w świadomości człowieka o związku danego oznaczenia z danym … Czytaj dalej Publikacje

Na czym polega postępowanie o dział spadku?

W postępowaniu o dział spadku tzw. postępowaniu działowym, Sąd ustala skład i wartość spadku ulegającego podziałowi. Nie zwalnia to jednak stron ani ich pełnomocników, w tym adwokata, od wskazania wartości spadku we wniosku wszczynającym postępowanie. Jeśli nie uiścimy opłaty od wniosku o dział spadku, to Sąd zwróci nam ten wniosek. Jakie są elementy wniosku o … Czytaj dalej Publikacje

Jaka płaca za godziny nocne?

Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Stawka godzinowa jest różna dla każdego miesiąca i roku. Tytułem przykładu, w lipcu 2017 r. dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej wynosił: 2,38 zł. Jeśli … Czytaj dalej Publikacje

Wina w sprawie o rozwód

Istotnym zagadnieniem, którym może – lecz nie musi – zajmować się Sąd rodzinny w sprawach o rozwód jest kwestia winy. Istnieją cztery możliwe rozstrzygnięcia w sprawie o rozwód dotyczące winy: wyłączna wina jednego z małżonków, wspólna winy obydwu stron, rozwiązanie małżeństwa z ustaleniem, że żaden z małżonków nie ponosi winy w rozkładzie małżeństwa (np. choroba … Czytaj dalej Publikacje

Jaka płaca za nadgodziny?

Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje pracownikowi dodatek w wysokości: – 100% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w nocy, w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub … Czytaj dalej Publikacje

Umowa dożywocia a zachowek?

W języku potocznym, umowa dożywocia niekiedy utożsamiana jest z umową darowizny. Są to jednak dwie różne umowy, które wywołują inne skutki prawne w zakresie ewentualnego roszczenia o zachowek. O ile umowa darowizny nie wyklucza roszczenia o zachowek, o tyle umowa dożywocia już tak. Z czego to wynika? Czym zatem jest umowa dożywocia? Umowa dożywocia to … Czytaj dalej Publikacje

Umowa dożywocia

Nasi Klienci często zadają nam pytanie – jak przekazać nieruchomość z rodziców na dziecko? Jednym z takich rozwiązań jest zawarcie umowy dożywocia, która chroni darczyńców (np. rodziców), a także obdarowanego (np. syna) przed ewentualnym roszczeniem o zachowek. Pytanie do adwokata – w jaki sposób umowa dożywocia chroni darczyńców? Obdarowany (np. syn) z tytułu umowy dożywocia zobowiązany jest … Czytaj dalej Publikacje

Kiedy można domagać się rozwodu?

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, rozwód to zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Co to w praktyce oznacza? Zupełność polega na rozpadzie 3 więzi, które powinny łączyć małżonków: więzi uczuciowej (wspólne spędzanie czasu, zainteresowania, przywiązanie) więzi fizycznej (bliskość fizyczna), więzi gospodarczej (wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego). Trwałość rozpadu oznacza natomiast, że nie ma widoków na … Czytaj dalej Publikacje

Kiedy mogę żądać ustalenia istnienia stosunku pracy?

Nasi Klienci bardzo często pokazują nam swoje umowy zlecenia / umowy o dzieło i pytają, czy nie powinni mieć zawartej umowy o pracę. Wątpliwości pojawiają się w szczególności wtedy, gdy pracodawca nie płaci za nadgodziny albo godziny nocne. Zdarza się też, że pracownicy zawarli umowę o pracę ustnie, podpisali kilka umów z jednym pracodawcą, bądź … Czytaj dalej Publikacje

Czym jest postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku?

W postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku Sąd wymienia spadkodawcę oraz wszystkich spadkobierców, którym spadek przypadł, jak również wysokość ich udziałów, a także stwierdza nabycie przedmiotu zapisu windykacyjnego, wymieniając osobę, dla której spadkodawca uczynił zapis windykacyjny, oraz przedmiot tego zapisu. Przykładowe brzmienie postanowienia o stwierdzenia nabycia spadku: „Sąd stwierdza, że spadek po Janie Kowalskim zmarłym dnia … Czytaj dalej Publikacje

Czy pozbawienie władzy rodzicielskiej wyklucza kontakt z dzieckiem?

Niekiedy zdarza się, że rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej chciałby kontaktować się ze swoim dzieckiem. Sytuacja staje się skomplikowana, gdy drugi rodzic – ten, który posiada pełną władzę rodzicielską – nie wyraża na to zgody. Co w takiej sytuacji zrobić? Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania … Czytaj dalej Publikacje

Czy umowę o pracę można zawrzeć ustnie?

Kodeks Pracy przewiduje, że zasadą jest zawieranie umowy o pracę na piśmie. Nie oznacza to jednak, że umowa o pracę zawarta w innej formie – np. ustnie, przez fax, e-mail albo SMS jest nieważna. Taka umowa będzie ważna pod warunkiem, że określa rodzaj pracy oraz wynagrodzenie odpowiadającego tej pracy. Zawarcie tych dwóch elementów w treści … Czytaj dalej Publikacje

Wyłączenie prawa poboru

Zgodnie z art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych, „akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru)”. Prawo poboru jest więc prawem ustawowym, lecz warunkowym. Innymi słowy, przysługuje akcjonariuszowi wobec spółki, pod warunkiem że nie zostanie ono wyłączone. Nadto, przysługuje ono akcjonariuszom, którzy są nimi w dniu prawa … Czytaj dalej Publikacje

Czynności porządkowe i pakowanie – umowa zlecenia czy dzieło?

W judykaturze panuje zgodność co do tego, że koszenie i grabienie (generalnie czynności porządkowe) wymagają zawarcia umowy zlecenia a nie umowy o dzieło. W wyroku z dnia 17 lipca 2014 r. (sygn. akt III AUa 1181/13), Sąd Apelacyjny w Szczecinie wskazał jednakże, że w sytuacji, gdy czynności pielęgnacyjne przycinki drzew i krzewów wykonywane są raz … Czytaj dalej Publikacje

Jakie są różnice między umową o pracę a umową zlecenia?

Zgodnie z Kodeksem Pracy, pracodawca nie może narzucać pracownikowi zawarcia umowy cywilnoprawnej (np. umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o współpracę) w sytuacji gdy praca wykonywana przez pracownika ma ustalone w Kodeksie Pracy cechy umowy o pracę. Głównymi różnicami między umową zlecenia a umową o pracę jest to, że: zleceniobiorca nie musi się podporządkowywać zleceniodawcy, … Czytaj dalej Publikacje

Co to jest zachowek?

Na podstawie art. 991 § 1 Kodeksu cywilnego, zstępnemu, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należy się zachowek w wysokości: dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by im przypadał przy dziedziczeniu ustawowym – jeżeli uprawiony do zachowku jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawiony jest małoletni, połowa wartości … Czytaj dalej Publikacje

Jakie są cechy umowy o pracę?

Kodeks Pracy przewiduje, w jakich warunkach pracownik powinien mieć zawartą z pracodawcą umowę o pracę. Zgodnie z art. 22. § 1 Kodeksu Pracy, przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania … Czytaj dalej Publikacje

Czy Sąd rozwodowy może zająć się podziałem majątku?

Jedną z konsekwencji rozwodu jest konieczność podzielenia majątku wspólnego. Często słyszymy od naszych Klientów pytanie: czy podziału majątku może dokonać tylko Sąd czy takim podziałem może zająć się adwokat? Podział majątku wspólnego małżonków może być dokonany w następujący sposób: 1) w wyroku rozwodowym (czyli w trybie procesowym) na wniosek jednego z małżonków, 2) po uprawomocnieniu … Czytaj dalej Publikacje

Z jakim terminem należy zwołać zgromadzenie wspólników sp. z o.o.?

Zgodnie z art. 238 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zgromadzenie wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia wspólników. Przywołany art. 238, a także inne przepisy kodeksowe, nie określa sposobu obliczenia terminu zwołania zgromadzenia wspólników. Z uwagi jednak na to, że sposób i … Czytaj dalej Publikacje