« Powrót
Stała kwota rekompensaty kosztów odzyskania należności

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, wierzycielowi, przysługuje od dłużnika, bez wezwania, rekompensata za koszty odzyskiwania należności, stanowiąca równowartość kwoty: 1) 40 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 złotych; 2) 70 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000 złotych, ale niższa … Czytaj dalej Publikacje

Uchylenie obowiązku alimentacyjnego względem pełnoletniego dziecka

Zobowiązanie do płacenia alimentów zwykle następuje przed Sądem Okręgowym przy sprawie o rozwód, kiedy to władza rodzicielska zostaje przyznana jednemu z rodziców, a ten drugi – u którego dziecko po rozwodzie już nie mieszka – zobowiązany jest do łożenia na jego rzecz alimentów. O ile w społeczeństwie funkcjonuje dość trwale zakorzenione przekonanie, że alimenty wygasają … Czytaj dalej Publikacje

Kara za udział w obrocie narkotykami

Zgodnie z art. 56 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, kto wbrew przepisom prawa wprowadza do obrotu środki odurzające, substancje psychotropowe, słomę makową lub nowe substancje psychoaktywne albo uczestniczy w takim obrocie, podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. W wypadku mniejszej wagi (np. nieznacznej ilości narkotyków, niewielkiego udziału we wprowadzaniu do … Czytaj dalej Publikacje

Zadaniowy system czasu pracy a nadgodziny?

Zadaniowy system czasu pracy nie wyklucza roszczeń pracownika przeciwko pracodawcy o zapłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach . Taką sprawę można połączyć z żądaniem zapłaty za godziny i nocnych, jak również żądaniem ustalenia istnienia stosunku pracy, w szczególności gdy umowa o pracę została zawarta w formie ustnej. Zgodnie z art. 140 Kodeksu Pracy, cechą charakterystyczną … Czytaj dalej Publikacje

Porozumienie o rozwiązaniu umowy a ciąża?

W praktyce nie brakuje przypadków, kiedy pracodawca i pracownik zawierają porozumienie, że umowa o pracę rozwiąże się szybciej niż to wynika z terminu zawartego w umowie. Problem pojawia się w sytuacji, gdy po zawarciu takiego porozumienia pracownica zachodzi w ciążę albo dowiaduje się, że już w chwili zawarcia porozumienia była w ciąży. Czy pracownica ma … Czytaj dalej Publikacje

Wypadek przy pracy a zwolnienie?

W przypadku uczestniczenia przez pracownika w wypadku przy pracy, taki pracownik może pobierać zasiłek chorobowy (przez okres 182 dni) oraz następnie świadczenie rehabilitacyjne (przez okres 3 miesięcy). Jeśli po zakończeniu świadczenia rehabilitacyjnego, tzn. w pierwszy dzień po upływie 3-miesięcy od pobierania tego świadczenia, pracownik który doznał wypadku stawi się w zakładzie pracy, to wówczas pracodawca … Czytaj dalej Publikacje

Termin na wypowiedzenie umowy z winy pracownika?

Zgodnie z art. 52 § 2 Kodeksu Pracy, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy. Z przywołanego przepisu wynika, że pracodawca ma 1 miesiąc na podjęcie decyzji o zwolnieniu. Tym samym, w piątym tygodniu od zdarzenia … Czytaj dalej Publikacje

Ślub w Anglii a rozwód w Polsce – czy to możliwe?

Podstawę orzeczenia rozwodu przez sąd polski stanowi art. 3 ust. 1 lit b) Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000, zgodnie z którym „w sprawach dotyczących rozwodu, separacji lub unieważnienia … Czytaj dalej Publikacje

Roszczenia podróżnego w razie zmarnowanego urlopu

W świetle art. 50 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, podróżnemu przysługuje obniżka ceny za każdy okres, w trakcie którego stwierdzono niezgodność imprezy turystycznej z umową, chyba że została ona spowodowana wyłącznym działaniem lub zaniechaniem podróżnego (ust. 1). Podróżnemu przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za poniesione szkody lub krzywdy, których doznał w wyniku niezgodności … Czytaj dalej Publikacje

Ustna przyczyna zwolnienia

W praktyce nie brakuje przypadków, kiedy to pracodawca najpierw pisemnie wypowiada umowę o pracę, a kilka dni później – w drugim piśmie, podaje przyczynę wypowiedzenia. Czy taki sposób wypowiedzenia umowy o pracę jest słuszny? Z literalnego brzmienia przepisu art. 30  § 4 Kodeksu Pracy wynika, że pracodawca powinien wypowiedzieć umowę o pracę w postaci oświadczenia … Czytaj dalej Publikacje

Przymusowe umieszczenie w zakładzie psychiatrycznym

Zgodne z treścią art. 29 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późn. zmianami), do szpitala psychiatrycznego bez wymaganej zgody może być przyjęta osoba chora psychicznie, której dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że nieprzyjęcie do szpitala spowoduje znaczne pogorszenie stanu jej zdrowia psychicznego, bądź, … Czytaj dalej Publikacje

Przedłużenie tymczasowego aresztowania

Zgodnie z art. 263 Kodeksu postępowania karnego, w postępowaniu przygotowawczym sąd, stosując tymczasowe aresztowanie, oznacza jego termin na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Przedłużenia stosowania tymczasowego aresztowania na okres dłuższy możliwe jest jeżeli konieczność taka powstaje w związku z czynnościami zmierzającymi do ustalenia lub potwierdzenia tożsamości oskarżonego, wykonywaniem czynności dowodowych w sprawie o szczególnej zawiłości … Czytaj dalej Publikacje

Czym jest lojalka względem pracodawcy?

Klauzula dotycząca obowiązku pracownika zachowania poufności co do informacji uzyskanych w związku z zatrudnieniem, to w języku potocznym tzw. „lojalka”. Wynika ona z art. 100 § 2 pkt 4 Kodeksu Pracy, zgodnie z którym „pracownik jest obowiązany w szczególności dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby … Czytaj dalej Publikacje

Choroba a zwolnienie pracownika

Zgodnie z art. 53 Kodeksu Pracy, pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa: dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy, dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze … Czytaj dalej Publikacje

Czy żądając separację można orzec rozwód?

Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym, jeżeli jeden z małżonków żąda orzeczenia separacji, a drugi orzeczenia rozwodu i żądanie to jest uzasadnione, sąd orzeka rozwód. Jeżeli jednak orzeczenie rozwodu nie jest dopuszczalne, a żądanie orzeczenia separacji jest uzasadnione, sąd orzeka separację. Zgodnie z aktualnym orzecznictwem, w sprawie o separację nie jest dopuszczalna zmiana powództwa na … Czytaj dalej Publikacje

List żelazny a zatrzymanie w innej sprawie?

Jeżeli oskarżony przebywający za granicą złoży oświadczenie, że stawi się do sądu lub do prokuratora w oznaczonym terminie pod warunkiem odpowiadania z wolnej stopy, właściwy miejscowo sąd okręgowy może wydać oskarżonemu list żelazny. List żelazny zapewnia oskarżonemu pozostawanie na wolności aż do prawomocnego ukończenia postępowania, jeżeli oskarżony: 1) będzie się stawiał w oznaczonym terminie na … Czytaj dalej Publikacje

Kiedy odpowiedzialność za współsprawstwo?

Współsprawstwo jest odmianą sprawstwa, która różni się od sprawstwa (pojedynczego) tym, że zamiar dokonania czynu zabronionego zostaje podjęty przez co najmniej dwie osoby. Co więcej, te dwie osoby działają wspólnie wedle przyjętego podziału ról. Z powyżej definicji wynika, że obowiązkowym elementem każdego współsprawstwa są: – subiektywne przekonanie każdego ze sprawców, że działają razem (nie musi … Czytaj dalej Publikacje

Czym jest działalność konkurencyjna?

W Kodeksie Pracy brak jest definicji legalnej „działalności konkurencyjnej”, dlatego znaczenia tego pojęcia najlepiej szukać w praktyce – tj. orzecznictwie sądów. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 12 września 2008r. (sygn. akt I PK 27/08), działalnością konkurencyjną jest jedynie taka działalność pracownika, która jest przez niego rzeczywiście prowadzona, adresowana jest do tego samego kręgu … Czytaj dalej Publikacje

Jak liczyć okres wypowiedzenia?

Umowę o pracę można rozwiązać: 1) na mocy porozumienia stron 2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (tzw. rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem) 3) przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (tzw. rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia) 4) z upływem czasu, na który była zawarta. Warto sprecyzować, że … Czytaj dalej Publikacje

Brak porozumienia rodziców co do wakacji dziecka i brak zgody na paszport

W praktyce nie brakuje przypadków, kiedy w toku trwającego postępowania rozwodowego jeden z rodziców chciałby zabrać dziecko na wakacje, lecz drugi nie wyraża na to zgody. Co w takiej sytuacji można zrobić? Rodzic, który wyjeżdża z dzieckiem sam, powinien mieć przy sobie zgodę na taki wyjazd wyrażoną przez drugiego rodzica (najbezpieczniej w formie aktu notarialnego). … Czytaj dalej Publikacje

Ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną

Z ważnych powodów, każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez Sąd rozdzielności majątkowej. Ustanowienia przez Sąd rozdzielności majątkowej może żądać także wierzyciel jednego z małżonków, jeżeli uprawdopodobni, że zaspokojenie wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym wymaga dokonania podziału majątku wspólnego małżonków. Kiedy powstaje rozdzielność majątkowa? Rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. Może … Czytaj dalej Publikacje

Uchylenie się od skutków prawnych ugody sądowej

Zgodnie z art. 189 k.p.c. powód może domagać się ustalenia istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, jeżeli ma w tym interes prawny. Przedmiotem takiego roszczenia może być w szczególności ustalenie nieważności czynności prawnej wobec jej sprzeczności z przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego zgodnie z art. 58 § 1 lub 2 k.c. Uchylenie się … Czytaj dalej Publikacje

Czy postanowienie o stwierdzenie nabycia spadku można zmienić?

W praktyce nie brakuje przypadków, kiedy po kilku latach od śmierci spadkodawcy został odnaleziony jego testament – nieujawniony w toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku. W takich sytuacjach nasuwa się pytanie: czy postanowienie o stwierdzenie nabycia spadku można zmienić? Czy znalazca testamentu, który dziedziczy na jego podstawie może coś zrobić, mimo że nie uczestniczył w … Czytaj dalej Publikacje

Zwolnienie lekarskie w trakcie wypowiedzenia?

Zdarza się, że pracownik, który otrzymał od pracodawcy oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę chciałby udać się w trakcie okresu wypowiedzenia na zwolnienie lekarskie. Pytanie, czy taki pracownik „na zwolnieniu” ma prawo skorzystać z chorobowego? Czy pójście na L4 jest legalne? Czy przedłuży okres wypowiedzenia? Po pierwsze, warto wiedzieć, że pracownik ma prawo udać się … Czytaj dalej Publikacje

Wynagrodzenie brutto czy netto?

Jednym z najważniejszych elementów każdej umowy o pracę jest prawidłowe określenie wynagrodzenia oraz jego składników. Kodeks pracy nie posługuje się terminami wynagrodzenie brutto / netto. Pojęcia te wykształciły się w praktyce, natomiast w ewentualnym sporze między pracodawcą a pracownikiem należy je uznać za „potoczne”. Nasi Klienci często pytają adwokatów, w jaki sposób powinno być określone … Czytaj dalej Publikacje

Wyrok łączny i kara łączna

Wyrok łączny sąd wydaje z urzędu lub na wniosek skazanego albo prokuratora. Wniosek o wydanie wyroku łącznego nie podlega opłacie sądowej. Właściwy do wydania wyroku łącznego jest sąd, który wydał ostatni wyrok skazujący lub łączny w pierwszej instancji, orzekający kary podlegające łączeniu. Jeżeli w pierwszej instancji orzekały sądy różnego rzędu, wyrok łączny wydaje sąd wyższego … Czytaj dalej Publikacje

Zobowiązanie sprawcy przemocy do opuszczenia mieszkania

W toku długotrwałego i stresującego postępowania rozwodowego często zdarza się, że małżonkowie – którzy zajmują wspólne mieszkanie – zaczynają stawać się względem siebie agresywni. Problem w takich sprawach polega na tym, że zajmują jedno mieszkanie i żadne z nich nie zamierza go opuścić do czasu zakończenia sprawy rozwodowej. W takiej sytuacji rozwiązaniem może być wniosek … Czytaj dalej Publikacje

Roszczenia pracownika w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę

W praktyce nie brakuje przypadków, kiedy otrzymane przez pracownika wypowiedzenie umowy o pracę jest nieuzasadnione albo narusza przepisy prawa pracy. W takich sytuacjach nasi adwokaci sporządzają odwołanie od takiego wypowiedzenia umowy o pracę i reprezentują pracowników w sądzie pracy. W takiej sprawie pracownik może żądać ustalenia bezskuteczności wypowiedzenia – tzw. uznania go za niebyłe i nieskuteczne. … Czytaj dalej Publikacje

Brak dyscypliny pracy jako przyczyna wypowiedzenia?

Pracodawca w oświadczeniu wypowiadającym umowę o pracę z pracownikiem musi wskazać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie. Dotyczy to jednak tylko umów zawartych na czas nieokreślony. Brak wskazania przyczyny otwiera pracownikowi drogę do wniesienia odwołania do sądu pracy. Jeśli przyczyna została w wypowiedzeniu wskazana, niekiedy mogą pojawić się wątpliwości co do jej treści np. czy przyczyna jest wystarczająco konkretna? … Czytaj dalej Publikacje

Czy testament należy wydać Sądowi spadku?

W przypadku konfliktu między spadkobiercami może dojść do sytuacji, kiedy jeden z nich nie chce wydać testamentu po zmarłym spadkodawcy. Czy taką osobę można zmusić do wydania testamentu? Czy za schowanie testamentu przepisy przewidują jakieś kary? Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, osoba, u której znajduje się testament, jest obowiązana złożyć go w Sądzie spadku, gdy … Czytaj dalej Publikacje

Zabezpieczenie alimentów w sprawie o rozwód?

W pozwie o rozwód, małżonek może żądać nie tylko rozwiązania małżeństwa i zasądzenia alimentów, ale także tzw. zabezpieczenie powództwa na czas trwania postępowania. Takie zabezpieczenie alimentów (bądź np. kontaktów) jest wydawane przed wyznaczeniem pierwszej rozprawy w sprawie na posiedzeniu niejawnym, bez udziału stron. Podstawową funkcją zabezpieczenia jest możliwość uzyskania środków finansowych już w trakcie postępowania, … Czytaj dalej Publikacje

Niekonkretna lub niejasna przyczyna wypowiedzenia

Otrzymałeś oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę? Przyczyna wskazana w wypowiedzeniu budzi wątpliwości? To jedne z najczęstszych spraw, z jakimi zgłaszają się do nas klienci. Po pierwsze, warto pamiętać, że tylko w oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, pracodawca musi wskazać przyczynę. Jeśli zatem umowa została zawarta na czas określony, … Czytaj dalej Publikacje

Fikcyjne wypowiedzenie umowy o pracę

W przypadku umowy zawartej na czas nieokreślony, pracodawca ma obowiązek w oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy o pracę wskazać przyczynę bądź przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie. Niewykonanie tego obowiązku przez pracodawcę jest naruszeniem przepisów o wypowiadaniu umów o pracę, co może stanowić podstawę uzyskania przez pracownika odszkodowania. Warto jednak pamiętać, iż według aktualnego brzmienia przepisów Kodeksu Pracy, oświadczenie pracodawcy o … Czytaj dalej Publikacje

Zdrada jako wina za rozpad małżeństwa

Orzekając rozwód, Sąd rodzinny co do zasady orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego. Innymi słowy, który z małżonków przyczynił się do zakończenia związku. Jako zakończenie związku traktuje się rozpad między małżonkami 3 więzi: 1) gospodarczej – małżonkowie przestają prowadzić wspólne gospodarstwo domowe. Nawet jeśli nadal razem zamieszkują, to nie robią wspólnie … Czytaj dalej Publikacje

Uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy

O tym, czym jest znak towarowy, pisaliśmy już w jednym z naszych artykułów. Poniżej skupimy się na procedurze dokonania rejestracji znaku towarowego, a mówiąc fachowo: jak uzyskać prawo ochronne na znak towarowy. Jeśli interesuje nas zastrzeżenie znaku towarowego w Polsce, właściwy w tym zakresie jest Urząd Patentowy RP z siedzibą w Warszawie. Nie musimy jednak udawać … Czytaj dalej Publikacje

Testament spisany pod przymusem

Rolą adwokata w sprawach spadkowych jest niekiedy pomoc w zweryfikowaniu, czy przedłożony w toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku testament jest ważny. Jest to o tyle istotne, że testament ma kluczowe znaczenie dla zasad dziedziczenia. Zgodnie z art. 945 Kodeksu cywilnego, testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony: w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji … Czytaj dalej Publikacje

Ustalenie nieistnienia stosunku najmu komunalnego

W praktyce nie brakuje przypadków, kiedy małżonkowie zawierają wspólnie umowę najmu komunalnego z Gminą, a następnie – w trakcie rozwodu – nie przeprowadzają podziału majątku wspólnego, a jeden z byłych małżonków dobrowolnie porzuca mieszkanie, nie interesuje się nim, nie ponosi żadnych opłat związanych z utrzymaniem lokalu. W takiej sytuacji ten z małżonków, który pozostał w mieszkaniu komunalnym, może mieć interes prawny, żeby wystąpić do Sądu z … Czytaj dalej Publikacje

Zatrzymanie przez policję Wrocław adwokat?

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego, policja ma prawo zatrzymać osobę podejrzaną, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo, a zachodzi obawa ucieczki lub ukrycia się tej osoby albo zatarcia śladów przestępstwa bądź też nie można ustalić jej tożsamości albo istnieją przesłanki do przeprowadzenia przeciwko tej osobie postępowania w trybie przyspieszonym. Zatrzymanie nie jest … Czytaj dalej Publikacje

Kiedy dozór elektroniczny?

Jeśli interesuje Cię dozór elektroniczny we Wrocławiu lub innej miejscowości, przeczytaj ten artykuł i zapoznaj się z ofertą naszych adwokatów z departamentu karnego KJS Legal. Dozór elektroniczny jest to kontrola zachowania skazanego przy użyciu środków technicznych. Istnieją 3 rodzaje dozoru: 1. dozór stacjonarny – oznacza przebywanie przez skazanego w określonych dniach tygodnia i godzinach we … Czytaj dalej Publikacje

Czym jest mediacja?

Każdą sprawę na każdym etapie (w tym na etapie przed sądowym) można skierować do mediacji. Czym jest ten proces? Przede wszystkim, mediacja jest dobrowolna. W przeciwieństwie do postępowania sądowego, osoba prowadząca mediację tzw. mediator – osoba bezstronna w stosunku do stron i neutralna w stosunku do przedmiotu sprawy, nie może niczego narzucić, podłożyć do podpisu, póki strony nie stwierdzą … Czytaj dalej Publikacje

Czym jest umowa o zrzeczenie się dziedziczenia?

Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia jest umową zawieraną pomiędzy przyszłym spadkodawcą (np. ojcem) a osobą należącą do kręgu jego spadkobierców ustawowych (np. synem) i ma za przedmiot przyszły spadek, który przypadłby zrzekającemu się (synowi) na podstawie ustawy tj. zasad ogólnych dziedziczenia. Aktualne przepisy spadkowe nie przewidują możliwości zrzeczenia się spadku bądź udziału w nim na korzyść innego … Czytaj dalej Publikacje

Czy rodzic może żądać alimentów od swojego pełnoletniego dziecka?

W zakresie obowiązku alimentacyjnego dzieci względem rodziców, zobowiązanym w pierwszej kolejności jest żona ojca lub mąż matki lub małżonek rozwiedziony. Obowiązek jednego małżonka do dostarczania środków utrzymania drugiemu małżonkowi po rozwiązaniu lub unieważnieniu małżeństwa albo po orzeczeniu separacji wyprzedza obowiązek alimentacyjny innych krewnych – w tym dzieci – tego małżonka. Z powyższego wynika, że jeśli … Czytaj dalej Publikacje

Wykonywanie pracy pomimo ustania umowy?

W praktyce nie brakuje przypadków, kiedy strony zawarły umowę o pracę na czas określony, ale po upływie tego czasu pracownik nadal świadczy pracę. W takiej sytuacji może nasunąć się pytanie, czy pracodawca ma obowiązek wypłaty wynagrodzenia, dodatku za nadgodziny i godziny nocne? Czy umowę o pracę można zawrzeć ustnie? Na wyżej postawione pytania należy odpowiedzieć … Czytaj dalej Publikacje

Znak towarowy – czym jest i jak go chronić?

Zgodnie z art. 120 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej (dalej: p.w.p.), znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które da się przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Na pierwszy plan tej definicji wysuwa się wyobrażenie w świadomości człowieka o związku danego oznaczenia z danym … Czytaj dalej Publikacje

Na czym polega postępowanie o dział spadku?

W postępowaniu o dział spadku tzw. postępowaniu działowym, Sąd ustala skład i wartość spadku ulegającego podziałowi. Nie zwalnia to jednak stron ani ich pełnomocników, w tym adwokata, od wskazania wartości spadku we wniosku wszczynającym postępowanie. Jeśli nie uiścimy opłaty od wniosku o dział spadku, to Sąd zwróci nam ten wniosek. Jakie są elementy wniosku o … Czytaj dalej Publikacje

Jaka płaca za godziny nocne?

Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Stawka godzinowa jest różna dla każdego miesiąca i roku. Tytułem przykładu, w lipcu 2017 r. dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej wynosił: 2,38 zł. Jeśli … Czytaj dalej Publikacje

Wina w sprawie o rozwód

Istotnym zagadnieniem, którym może – lecz nie musi – zajmować się Sąd rodzinny w sprawach o rozwód jest kwestia winy. Istnieją cztery możliwe rozstrzygnięcia w sprawie o rozwód dotyczące winy: wyłączna wina jednego z małżonków, wspólna winy obydwu stron, rozwiązanie małżeństwa z ustaleniem, że żaden z małżonków nie ponosi winy w rozkładzie małżeństwa (np. choroba … Czytaj dalej Publikacje

Jaka płaca za nadgodziny?

Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje pracownikowi dodatek w wysokości: – 100% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w nocy, w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub … Czytaj dalej Publikacje

Umowa dożywocia a zachowek?

W języku potocznym, umowa dożywocia niekiedy utożsamiana jest z umową darowizny. Są to jednak dwie różne umowy, które wywołują inne skutki prawne w zakresie ewentualnego roszczenia o zachowek. O ile umowa darowizny nie wyklucza roszczenia o zachowek, o tyle umowa dożywocia już tak. Z czego to wynika? Czym zatem jest umowa dożywocia? Umowa dożywocia to … Czytaj dalej Publikacje

Umowa dożywocia

Nasi Klienci często zadają nam pytanie – jak przekazać nieruchomość z rodziców na dziecko? Jednym z takich rozwiązań jest zawarcie umowy dożywocia, która chroni darczyńców (np. rodziców), a także obdarowanego (np. syna) przed ewentualnym roszczeniem o zachowek. Pytanie do adwokata – w jaki sposób umowa dożywocia chroni darczyńców? Obdarowany (np. syn) z tytułu umowy dożywocia zobowiązany jest … Czytaj dalej Publikacje

Kiedy można domagać się rozwodu?

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, rozwód to zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Co to w praktyce oznacza? Zupełność polega na rozpadzie 3 więzi, które powinny łączyć małżonków: więzi uczuciowej (wspólne spędzanie czasu, zainteresowania, przywiązanie) więzi fizycznej (bliskość fizyczna), więzi gospodarczej (wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego). Trwałość rozpadu oznacza natomiast, że nie ma widoków na … Czytaj dalej Publikacje

Kiedy mogę żądać ustalenia istnienia stosunku pracy?

Nasi Klienci bardzo często pokazują nam swoje umowy zlecenia / umowy o dzieło i pytają, czy nie powinni mieć zawartej umowy o pracę. Wątpliwości pojawiają się w szczególności wtedy, gdy pracodawca nie płaci za nadgodziny albo godziny nocne. Zdarza się też, że pracownicy zawarli umowę o pracę ustnie, podpisali kilka umów z jednym pracodawcą, bądź … Czytaj dalej Publikacje

Czym jest postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku?

W postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku Sąd wymienia spadkodawcę oraz wszystkich spadkobierców, którym spadek przypadł, jak również wysokość ich udziałów, a także stwierdza nabycie przedmiotu zapisu windykacyjnego, wymieniając osobę, dla której spadkodawca uczynił zapis windykacyjny, oraz przedmiot tego zapisu. Przykładowe brzmienie postanowienia o stwierdzenia nabycia spadku: „Sąd stwierdza, że spadek po Janie Kowalskim zmarłym dnia … Czytaj dalej Publikacje

Czy pozbawienie władzy rodzicielskiej wyklucza kontakt z dzieckiem?

Niekiedy zdarza się, że rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej chciałby kontaktować się ze swoim dzieckiem. Sytuacja staje się skomplikowana, gdy drugi rodzic – ten, który posiada pełną władzę rodzicielską – nie wyraża na to zgody. Co w takiej sytuacji zrobić? Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania … Czytaj dalej Publikacje

Czy umowę o pracę można zawrzeć ustnie?

Kodeks Pracy przewiduje, że zasadą jest zawieranie umowy o pracę na piśmie. Nie oznacza to jednak, że umowa o pracę zawarta w innej formie – np. ustnie, przez fax, e-mail albo SMS jest nieważna. Taka umowa będzie ważna pod warunkiem, że określa rodzaj pracy oraz wynagrodzenie odpowiadającego tej pracy. Zawarcie tych dwóch elementów w treści … Czytaj dalej Publikacje

Wyłączenie prawa poboru

Zgodnie z art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych, „akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru)”. Prawo poboru jest więc prawem ustawowym, lecz warunkowym. Innymi słowy, przysługuje akcjonariuszowi wobec spółki, pod warunkiem że nie zostanie ono wyłączone. Nadto, przysługuje ono akcjonariuszom, którzy są nimi w dniu prawa … Czytaj dalej Publikacje

Czynności porządkowe i pakowanie – umowa zlecenia czy dzieło?

W judykaturze panuje zgodność co do tego, że koszenie i grabienie (generalnie czynności porządkowe) wymagają zawarcia umowy zlecenia a nie umowy o dzieło. W wyroku z dnia 17 lipca 2014 r. (sygn. akt III AUa 1181/13), Sąd Apelacyjny w Szczecinie wskazał jednakże, że w sytuacji, gdy czynności pielęgnacyjne przycinki drzew i krzewów wykonywane są raz … Czytaj dalej Publikacje

Jakie są różnice między umową o pracę a umową zlecenia?

Zgodnie z Kodeksem Pracy, pracodawca nie może narzucać pracownikowi zawarcia umowy cywilnoprawnej (np. umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o współpracę) w sytuacji gdy praca wykonywana przez pracownika ma ustalone w Kodeksie Pracy cechy umowy o pracę. Głównymi różnicami między umową zlecenia a umową o pracę jest to, że: zleceniobiorca nie musi się podporządkowywać zleceniodawcy, … Czytaj dalej Publikacje

Co to jest zachowek?

Na podstawie art. 991 § 1 Kodeksu cywilnego, zstępnemu, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należy się zachowek w wysokości: dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by im przypadał przy dziedziczeniu ustawowym – jeżeli uprawiony do zachowku jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawiony jest małoletni, połowa wartości … Czytaj dalej Publikacje

Jakie są cechy umowy o pracę?

Kodeks Pracy przewiduje, w jakich warunkach pracownik powinien mieć zawartą z pracodawcą umowę o pracę. Zgodnie z art. 22. § 1 Kodeksu Pracy, przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania … Czytaj dalej Publikacje

Czy Sąd rozwodowy może zająć się podziałem majątku?

Jedną z konsekwencji rozwodu jest konieczność podzielenia majątku wspólnego. Często słyszymy od naszych Klientów pytanie: czy podziału majątku może dokonać tylko Sąd czy takim podziałem może zająć się adwokat? Podział majątku wspólnego małżonków może być dokonany w następujący sposób: 1) w wyroku rozwodowym (czyli w trybie procesowym) na wniosek jednego z małżonków, 2) po uprawomocnieniu … Czytaj dalej Publikacje

Z jakim terminem należy zwołać zgromadzenie wspólników sp. z o.o.?

Zgodnie z art. 238 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zgromadzenie wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia wspólników. Przywołany art. 238, a także inne przepisy kodeksowe, nie określa sposobu obliczenia terminu zwołania zgromadzenia wspólników. Z uwagi jednak na to, że sposób i … Czytaj dalej Publikacje