« Powrót

Zgodnie z art. 263 Kodeksu postępowania karnego, w postępowaniu przygotowawczym sąd, stosując tymczasowe aresztowanie, oznacza jego termin na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Przedłużenia stosowania tymczasowego aresztowania na okres dłuższy możliwe jest jeżeli konieczność taka powstaje w związku z czynnościami zmierzającymi do ustalenia lub potwierdzenia tożsamości oskarżonego, wykonywaniem czynności dowodowych w sprawie o szczególnej zawiłości lub poza granicami kraju, a także celowym przewlekaniem postępowania przez oskarżonego.

Wymienione wyżej okoliczności wskazane są enumeratywnie i tworzą katalog zamknięty. Żadna inna okoliczność nie może uzasadniać przedłużenia tymczasowego aresztowania.

Zgodnie z postanowieniem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu II Wydział Karny z dnia 10 listopada 2011 r. (sygn. akt II AKz 477/11), o „szczególnej zawiłości sprawy” w rozumieniu art. 263 § 4 KPK decydować też mogą i na ogół decydują, rzeczywiste (realne) trudności poznawcze w dochodzeniu do ustaleń opartych na faktach prawdziwych, a zarazem takich faktach, bez ustalenia których nie jest możliwe osiągnięcie tego stopnia pewności w kwestii sprawstwa i winy podejrzanego, które warunkuje zakończenie postępowania i jego umorzenie bądź też wniesienie aktu oskarżenia.

Istnienie obawy matactwa powinno z reguły wynikać z konkretnych okoliczności faktycznych, świadczących o możliwości oddziaływania na tok procesu.

Rozważanie potrzeby, a zarazem dopuszczalności przedłużania tego środka zapobiegawczego, musi zamykać się wyłącznie w sferze postawionych podejrzanemu zarzutów. Formułowanie przez prokuratora perspektywy nieokreślonego bliżej rozszerzenia zakresu postępowania w żadnym wypadku nie uzasadnia dalszego utrzymywania środka zapobiegawczego (tak: Sąd Apelacyjny w Katowicach w postanowieniu z dnia 6 sierpnia 2008 r., sygn. akt II AKp 115/08).

Podejmując decyzję o przedłużeniu tymczasowego aresztowania sąd obowiązany jest zbadać, czy dla zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania karnego wystarczające jest zastosowanie mniej dolegliwego środka zapobiegawczego.

Warto podnieść, w ślad za postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2007 r. (sygn. akt II AKp 6/07), że „fakt, iż sprawa dotyczy członków zorganizowanej grupy przestępczej i nie wszyscy jej członkowie zostali zatrzymani, nie może w nieskończoność powodować przedłużanie tymczasowego aresztowania wobec oskarżonego”.

Kancelaria adwokacka KSJ Legal z sukcesem prowadzi sprawy z zakresu prawa karnego, w tym te dotyczące nieuzasadnionego zatrzymania i aresztowania. Doradzamy na każdym etapie postępowania, począwszy od sporządzenia opinii prawnej, aż do uzyskania prawomocnego rozstrzygnięcia przed sądem karnym II instancji.

Adwokat Joanna Susło
KJS Legal Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

Tel. 668-841-990

[email protected]

Adwokat – Wrocław – KJS Legal