« Powrót

W przypadku uczestniczenia przez pracownika w wypadku przy pracy, taki pracownik może pobierać zasiłek chorobowy (przez okres 182 dni) oraz następnie świadczenie rehabilitacyjne (przez okres 3 miesięcy). Jeśli po zakończeniu świadczenia rehabilitacyjnego, tzn. w pierwszy dzień po upływie 3-miesięcy od pobierania tego świadczenia, pracownik który doznał wypadku stawi się w zakładzie pracy, to wówczas pracodawca nie ma prawa go zwolnić.

Gdyby jednak taki pracownik stawił się w pracy już 2 dnia po zakończeniu pobierania 3-miesięcznego świadczenia rehabilitacyjnego albo zacznie pobierać świadczenie rehabilitacyjne dłużej niż przez okres 3 miesięcy, to w takiej sytuacji pracodawca może go zwolnić bez wypowiedzenia.

W sytuacji zwolnienia bez wypowiedzenia (świadczenie rehabilitacyjne pobierane powyżej 3 miesięcy bądź nie stawienie się w pracy w pierwszy dzień po upływie pobierania tego świadczenia), jeśli do 6 miesięcy od zakończenia stosunku pracy, pracownik który doznał wypadku ozdrowieje i zgłosi powrót do pracy, to pracodawca ma obowiązek go z powrotem zatrudnić na stanowisku które wykonywał.

Inna kwestia jeśli pracownik wskutek wypadku stanie się niezdolny do wykonania dotychczasowej pracy ale będzie zdolny do wykonywania jakiejś innej pracy – wtedy pracodawca nie ma prawa go zwolnić, ale musi przenieść do wykonywania tej innej pracy. Aby do tego doprowadzić, najpóźniej do 1 dnia po upływie pobierania 3-miesięcznego świadczenia rehabilitacyjnego pracownik musi uzyskać orzeczenie lekarza profilaktyka o niezdolności do wykonywania dotychczasowej pracy na skutek wypadku – tylko wtedy nie może zostać zwolniony przez pracodawcę tylko zostanie przeniesiony do innej pracy odpowiadającej jego kwalifikacjom. W takiej sytuacji pracodawca może jedynie obniżyć wynagrodzenie takiego pracownika (przeniesienie na niższe stanowisko), ale przez pierwsze 6 miesięcy pracownikowi będzie przysługiwał dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia – to oznacza, że wynagrodzenie będzie takie same jak wcześniej ale tylko przez pierwsze pół roku.

Podsumowując, wskazać należy, że możliwe jest zwolnienie pracownika wskutek jego niezawinionej obecności w pracy (choroba, wypadek), jednak dopiero po upływie określonych w Kodeksie Pracy okresów. Zwolnienie z ominięciem okresów ochronnych uznać należy za niezgodne z prawem i skutkujące zaktualizowaniem się roszczeń pracownika przeciwko pracodawcy. W takiej sprawie o odszkodowanie można również domagać się zapłaty za godziny nocne i nadliczbowe, jak również żądać ustalenia istnienia stosunku pracy, w szczególności gdy umowa o pracę została zawarta w formie ustnej.

Kancelaria adwokacka KSJ Legal ma bogate doświadczenie w sprawach z zakresu prawa pracy, w tym tych dotyczących nieuzasadnionego bądź fikcyjnego wypowiedzenia umowy o pracę. Doradzamy na każdym etapie postępowania, począwszy od sporządzenia opinii prawnej, aż do uzyskania prawomocnego rozstrzygnięcia przed sądem II instancji.

Adwokat Joanna Susło
KJS Legal Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

Tel. 668-841-990

[email protected]

Adwokat – Wrocław – KJS Legal