« Powrót

Z ważnych powodów, każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez Sąd rozdzielności majątkowej. Ustanowienia przez Sąd rozdzielności majątkowej może żądać także wierzyciel jednego z małżonków, jeżeli uprawdopodobni, że zaspokojenie wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym wymaga dokonania podziału majątku wspólnego małżonków.

Kiedy powstaje rozdzielność majątkowa? Rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. Może jest także ustanowienie rozdzielności majątkowej w ramach tzw. „intercyzy”.

Warto jednak pamiętać, że w ramach intercyzy, strony nie mogą ustanowić rozdzielności z datą wsteczną. Takie rozwiązanie możliwie jest wyłącznie przed Sądem.

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w wyjątkowych wypadkach Sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu.

Z doświadczenia naszych adwokatów wynika, że okoliczności takie jak – separacja małżonków, brak współdziałania i zgody w prowadzeniu działalności gospodarczej, występujące sprzeczności interesów, uzasadniają przyjęcie daty wstecznej ustanowienie rozdzielności.

Sprawy o ustanowienie przez Sąd rozdzielności rozpoznawane są w procesie. Sądem właściwym będzie zawsze Sąd rejonowy wydział rodzinny.

Co istotne, niedopuszczalne jest dochodzenie jednym pozwem żądania orzeczenia rozwodu oraz ustanowienia rozdzielności majątkowej z datą wsteczną. W takich sprawach, nasi adwokaci doradzają rozdrobnienie spraw – złożenie pozwu o rozwód oraz jednocześnie wniosku o ustanowienie rozdzielności z datą wsteczną.

Kancelaria adwokacka KSJ Legal prowadzi wiele spraw z zakresu prawa rodzinnego, w tym te związane z podziałem majątku, rozwodem i ustanowieniem rozdzielności majątkowej. Doradzamy na każdym etapie postępowania, począwszy od podjęcia próby polubownego rozwiązania sprawy, aż do uzyskania prawomocnego rozstrzygnięcia i egzekucji przed organami ścigania.

Adwokat Joanna Susło
KJS Legal Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

Tel. 668-841-990

[email protected]

Adwokat – Wrocław – KJS Legal