« Powrót

Wyrok łączny sąd wydaje z urzędu lub na wniosek skazanego albo prokuratora. Wniosek o wydanie wyroku łącznego nie podlega opłacie sądowej.

Właściwy do wydania wyroku łącznego jest sąd, który wydał ostatni wyrok skazujący lub łączny w pierwszej instancji, orzekający kary podlegające łączeniu. Jeżeli w pierwszej instancji orzekały sądy różnego rzędu, wyrok łączny wydaje sąd wyższego rzędu.

Sąd w razie potrzeby zwraca się do zakładów karnych, w których skazany przebywał, o nadesłanie opinii o zachowaniu się skazanego w okresie odbywania kary, jak również informacji o warunkach rodzinnych, majątkowych i co do stanu zdrowia skazanego oraz danych o wykonaniu kar orzeczonych w poszczególnych wyrokach.

Wyrok łączny wydaje się po przeprowadzeniu rozprawy. Stawiennictwo osobiste skazanego nie jest obowiązkowe, chyba że sąd postanowi inaczej.

Przy orzekaniu kary łącznej mogą mieć zastosowanie różne zasady:

– zasada kumulacji, polegająca na podsumowaniu (skumulowaniu) kar wymierzonych za zbiegające się przestępstwa,

– zasada absorpcji (pochłaniania), według której najsurowsza z kar wymierzonych staje się karą łączną,

– zasada redukcji, zgodnie z którą karę wynikającą z sumy kar jednostkowych obniża się według przyjętego kryterium (np. górnej granicy danego rodzaju kary, przyjętej zasady nadzwyczajnego zaostrzenia),

– zasada asperacji (podwyższenia), na podstawie której najwyższa kara jednostkowa podlega zaostrzeniu,

– zasada systemu mieszanego (zwanego modyfikowanym), która kombinuje na raz kilka z powyższych zasad.

Z chwilą uprawomocnienia się wyroku łącznego, wyroki podlegające połączeniu nie ulegają wykonaniu w zakresie objętym wyrokiem łącznym. W wypadku wymierzenia w wyroku łącznym kary niższej od okresu odbytych i połączonych już kar pozbawienia wolności lub równej temu okresowi, przewodniczący niezwłocznie zarządza zwolnienie skazanego, jeżeli nie jest on pozbawiony wolności w innej sprawie. Przesyłając zarządzenie do wykonania, załącza się wydany wyrok łączny.

Przy wymiarze kar łącznych sąd jest zobligowany brać pod uwagę stopień związku między poszczególnymi przestępstwami, ich łączność podmiotową i przedmiotową. Zgodnie z aktualnym orzecznictwem, im związek ten jest ściślejszy, tym bardziej przeważa zasada absorbowania poszczególnych kar, im zaś luźniejszy przeważa zasada kumulacji, czyli sumowania

Jeżeli brak warunków do wydania wyroku łącznego, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania.

Kancelaria adwokacka KJS Legal reprezentuje klientów w sprawach o wydanie wyroku łącznego. Argumentację prawną dobieramy indywidualnie do każdej sprawy, aby uzyskać najkorzystniejsze rozstrzygnięcie oparte na zasadzie pełnej absorbcji.

Adwokat Joanna Susło
KJS Legal Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

Adwokat – Wrocław – KJS Legal