« Powrót

Klauzula dotycząca obowiązku pracownika zachowania poufności co do informacji uzyskanych w związku z zatrudnieniem, to w języku potocznym tzw. „lojalka”. Wynika ona z art. 100 § 2 pkt 4 Kodeksu Pracy, zgodnie z którym „pracownik jest obowiązany w szczególności dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę„.

W wyroku z dnia 11 września 2014 r., (sygn. akt II PK 49/14). Sąd Najwyższy stwierdził, że stworzenie przez pracownika na prywatnym nośniku elektronicznym zbioru poufnych informacji obrazujących aktualne i planowane kontakty handlowe swojego pracodawcy (mającego wymierną wartość ekonomiczną), które nie jest uzasadnione wykonywaniem obowiązków pracowniczych, stanowi umyślne naruszenie podstawowego obowiązku pracownika dbałości o dobro zakładu pracy i ochrony jego mienia (art. 100 § 2 pkt 4 Kodeksu Pracy) oraz wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa ( art. 11 ust. 1 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).

Takie nielojalne działanie pracownika może uzasadniać rozwiązanie z nim umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. Analizując zachowanie pracownika należy bowiem położyć nacisk nie tyle na zawiniony (niezawiniony) bądź też legalny (bezprawny) charakter jego zachowania, ile raczej na zachowanie przez niego lojalności wobec pracodawcy. Nawet zatem jeśli nie została zawarta z pracownikiem umowa o zachowaniu poufności bądź o zakazie konkurencji, pewne działania pracownika na rzecz podmiotów konkurencyjnych lub podjęcie własnej działalności konkurującej z działalnością prowadzoną przez pracodawcę mogą być ocenione jako naruszenie obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy.

Warto pamiętać, że każde naruszenie pracownicze należy udowodnić, ponieważ Sąd Pracy orzeka tylko na podstawie materiału dowodowego przedstawionego przez strony w toku procesu. Nadto, nawet zwolnienie dyscyplinarne pracownika nie uzasadnienia obniżenia mu wynagrodzenia, w szczególności za nadgodziny lub godziny nocne.

Kancelaria adwokacka KSJ Legal z sukcesem prowadzi sprawy z zakresu prawa pracy, w tym te dotyczące nieuzasadnionego bądź fikcyjnego wypowiedzenia umowy o pracę. Doradzamy na każdym etapie postępowania, począwszy od sporządzenia opinii prawnej, aż do uzyskania prawomocnego rozstrzygnięcia przed sądem II instancji.

Adwokat Joanna Susło
KJS Legal Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

Tel. 668-841-990

[email protected]

Adwokat – Wrocław – KJS Legal