« Powrót

Istotnym zagadnieniem, którym może – lecz nie musi – zajmować się Sąd rodzinny w sprawach o rozwód jest kwestia winy.

Istnieją cztery możliwe rozstrzygnięcia w sprawie o rozwód dotyczące winy:

  1. wyłączna wina jednego z małżonków,
  2. wspólna winy obydwu stron,
  3. rozwiązanie małżeństwa z ustaleniem, że żaden z małżonków nie ponosi winy w rozkładzie małżeństwa (np. choroba psychiczna jednego z małżonków),
  4. rozwiązanie małżeństwa bez orzekania o winie tzw. rozwód z zaniechaniem orzekania o winie (na zgodny wniosek małżonków).

Jakie skutki ma orzeczenie o winie? Bardzo istotne, dlatego warto zastanowić się nad udziałem adwokata w postępowaniu rozwodowym, w szczególności w sprawach gdzie istnieje konflikt między małżonkami i druga strona także korzysta z pomocy adwokata lub radcy prawnego. Wynika to z tego, że ten małżonek, który jest winny rozkładowi pożycia, będzie zobowiązany płacić drugiemu alimenty, nawet jeśli ten drugi nie znajduje się w niedostatku.

Klienci często pytają naszych adwokatów: czy wina na wpływ na podział majątku? Generalnie nie ma wpływu, ale w pozwie należy o tym napisać, może to być w szczególności uzasadnione wtedy, gdy winna strona np. jest uzależniona od alkoholu i przeniewierzy majątek wspólny. Nasi adwokaci prowadzili sprawy, kiedy taka sytuacja była podstawą do ustanowienia nierównych udziałów w majątku wspólnym.

Kolejne pytanie kierowane do adwokata rozwodowego to: czym różni się rozwód z zaniechaniem o orzekania o winie od tego, że żaden z małżonków nie ponosi winy? W pierwszej sytuacji, inicjatywa wychodzi od stron, a Sąd nie zajmuje się kwestią winy (albo tylko w stopniu nieznacznym). W drugim przypadku, Sąd dochodzi do takiego wniosku po przeprowadzeniu postępowania dowodowego w tym zakresie.

Adwokat Joanna Susło
KJS Legal Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu