« Powrót

W Kodeksie Pracy brak jest definicji legalnej „działalności konkurencyjnej”, dlatego znaczenia tego pojęcia najlepiej szukać w praktyce – tj. orzecznictwie sądów.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 12 września 2008r. (sygn. akt I PK 27/08), działalnością konkurencyjną jest jedynie taka działalność pracownika, która jest przez niego rzeczywiście prowadzona, adresowana jest do tego samego kręgu odbiorców, choćby częściowo pokrywała się z działalnością pracodawcy i realnie zagrażała jego interesom.

Zakazana jest tylko więc taka działalność, która narusza interesy pracodawcy lub zagraża mu.

Zajmowanie się interesami konkurencyjnymi jest zatem równoznaczne z działaniem podejmowanym w celach zarobkowych lub udziałem w przedsięwzięciach lub transakcjach handlowych, których skutki odnoszą się (lub potencjalnie mogą się odnieść), chociażby częściowo, do tego samego kręgu odbiorców.

Niewątpliwie, zakres zakazanych działań konkurencyjnych powinien być skonkretyzowany w umowie o pracę bądź w dodatkowej umowie tzw. umowie / porozumieniu o zakazie konkurencji. Przyjmuje się, że w ramach „swobody umów”, strony powinny w ramach zakazu konkurencji określić pisemnie zakres:

– przedmiotowy (co jest zakazane?)

– podmiotowy (do kogo nie można kierować oferty konkurencyjnej?)

– czasowy (kiedy nie można prowadzić działalności konkurencyjnej? Czy zakaz konkurencji obowiązuje tylko w trakcie godzin pracy czy także poza nimi?) oraz

– terytorialny (gdzie nie mogę prowadzić działalności konkurencyjnej? Czy zakaz konkurencji obejmuje tylko miejscowość, w której znajduje się siedziba pracodawcy czy szerszy obszar?).

Kancelaria adwokacka KSJ Legal z sukcesem prowadzi wiele spraw z zakresu prawa pracy, w tym dotyczących działalności konkurencynej i tzw. lojalek pracowniczych. Doradzamy na każdym etapie postępowania, począwszy od podjęcia próby polubownego rozwiązania sprawy, aż do uzyskania prawomocnego rozstrzygnięcia i egzekucji przed organami ścigania.

Adwokat Joanna Susło
KJS Legal Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

Tel. 668-841-990

[email protected]

Adwokat – Wrocław – KJS Legal