« Powrót

KJS Legal ma bogate doświadczenie w reprezentowaniu pracowników w sporach z pracodawcami. Praktyka pokazuje, że pracodawcy bardzo często kształtują relację z pracownikiem na warunkach sprzecznych z elementarnymi zasadami prawa pracy, m.in. poprzez narzucanie umowy cywilnoprawnej zamiast umowy o pracę, co stanowi próbę uchylenia się od płacenia dodatków z tytułu nadgodzin, jak również zmierza do ograniczenia ustawowej długości i zasad udzielania urlopów. Bardzo częstym uchybieniem pracodawców jest także wypowiadanie pracownikom umowy o pracę bez podania prawdziwej przyczyny, które może rodzić po stronie pracownika żądanie o wypłatę odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę.

Nasz obsługa w tym zakresie obejmuje w szczególności:

  • sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy
  • sprawy o zapłatę wynagrodzenia za nadgodziny
  • sprawy o odszkodowanie lub przywrócenie do pracy w przypadku nieuzasadnionego bądź naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy
  • badanie zasadności wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o pracę
  • sprawy o mobbing
  • sprawy dotyczące wykonywania lub naruszenia zakazu konkurencji i tajemnicy przedsiębiorstwa
  • sprawy o sprostowanie świadectwa pracy
  • opiniowanie umów o pracę
  • reprezentacja w postępowaniu sądowym przed sądem pracy